Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the world


Go to Page 2

virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
Pairing two halves of an apple
Page 1, Go to Page  2, 3


Two halves make one whole


Wrocławskie krasnale w Parku Juliusza Słowackiego. The gnomes of Wroclaw in the Juliusz Slowacki Park. Fine art photography by Zbigniew Halat.  Wrocławskie krasnale (figurki) należą do rodzimej kultury Polski. Reprezentują polski opór przeciwko totalitarnym systemom i autorytarnym reżimom. Wolność osobista Polaków jest historycznie zakorzeniona w twardym odrzuceniu despotyzmu przez  Słowian Zachodnich. Niezależni ludzie oficjalnie przyjęli rzymskie chrześcijaństwo w roku 966 po nar. Chr., znajdując w ewangelii Jezusa Chrystusa znane sobie elementy tego, co obecnie jest określane jako pesonalizm katolicki. The gnomes of Wroclaw (figurines) belong to the native culture of Poland. They represent Polish resistance against totalitarian systems and authoritarian regimes. The Poles' personal freedom is historically rooted in the (West) Slavic strong rejection of despotism. Independent people officially adopted Latin Christianity 966 AD finding in the gospel of Jesus Christ familiar elements of what is now dubbed Catholic personalism.
Wrocławskie krasnale w Parku Juliusza Słowackiego. The gnomes of Wroclaw in the Juliusz Slowacki Park. Fine art photography by Zbigniew Halat.

Skąd biorą się dzieci we Wrocławiu?
Jak wszędzie, we Wrocławiu dzieci biorą się ze wzajemnej atrakcyjności seksualnej dorosłych przeciwnej płci.
Aby przeciwstawić się samobójczemu dla narodów Europy wykolejeniu Bożego daru, jakim jest ludzka seksualność: 
- skutecznie chroń moralną, psychologiczną i fizyczną integralność osoby ludzkiej;
- po mistrzowsku uprawiaj sztukę dziewiczego powabu zanim zawrzesz małżeństwo;
- uwolnij zza krat prokreacyjną moc miłości młodych dorosłych;
- owocnie kultywuj miłość małżeńską.

In Wroclaw, Poland, where do babies come from?
Like elsewhere, in Wroclaw, Poland, babies come from mutual sexual attractiveness of opposite-sex adults. 
To oppose suicidal for European nations derailing of God's gift which human sexuality is: 
- efficiently protect moral, psychological and physical integrity of the human person;
- masterfully pursue the art of virginal charm until marriage;
- release from behind bars procreational power of love of young adults;
- fruitfully cultivate the marital love.

Mutual sexual attractiveness of opposite-sex adults
Miss Love: the most beautiful woman in the world represents the best composition of three components of beauty: deep moral, shallow psychological, superficial physical. The same can be applied to men, who won't be called beautiful but handsome though.
Actually, what Mr Right's assets are valuable enough to take a virgin woman as a spouse and father her kids?
The Attractive Power of Virginity until Marriage

Wzajemna atrakcyjność seksualna dorosłych przeciwnej płci
Panna Miłość: najpiękniejsza kobieta na świecie, reprezentuje najlepszą kompozycję trzech składowych piękna: głębokiego moralnego, płytkiego psychologicznego,  powierzchownego fizycznego. To samo może odnosić się do mężczyzn, których wszak nie nazwiemy pięknymi a przystojnymi.
A właściwie, jakie aktywa mężczyzny wybranego na męża są na tyle cenne, aby mógł wziąć dziewicę za żonę i być ojcem jej dzieci?
Atrakcyjna moc dziewictwa aż do małżeństwa


Release from behind bars the procreational power of love of young adults to oppose suicidal for European nations derailing of God's gift which human sexuality is. Uwolnić zza krat prokreacyją moc miłości młodych dorosłych, aby przeciwstawić się samobójczemu dla narodów Europy wykolejeniu Bożego daru, jakim jest seksualność człowieka.
Release from behind bars the procreational power of love of young adults, to oppose suicidal for European nations derailing of God's gift which human sexuality is. Fine art photography by Zbigniew Halat. Uwolnić zza krat prokreacyją moc miłości młodych dorosłych, aby przeciwstawić się samobójczemu dla narodów Europy wykolejeniu Bożego daru, jakim jest seksualność człowieka.


 VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
Pairing two halves of an apple

Virgins until Marriage visit global virginology.org

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.