virginology.org

Page 25 Page 26 Page 27

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity. Искусство девственного шарма - неудержимая и непреодолимая милость девственности
Люби вроцлавcкиx девственниц бессознательно, уважай их девственность     все права защищены halat.com Love Wroclaw virgins unconsciously, respect their virginity, all rights reserved halat.com Люби вроцлавcкиx девственниц бессознательно, уважай их девственность, все права защищены halat.com
Love Wroclaw virgins unconsciously, respect their virginity. Люби вроцлавcкиx девственниц бессознательно, уважай их девственность.


previous photo in colour
MLoW Poland icon 01 07
next photo in colour

A real man defends the weak. Female dignity: respect it or lose face.
Miss Love: A real woman wants a real man to offer him her virginity on the wedding night. All rights reserved halat.comMiss Love: A real woman wants a real man to offer him her virginity on the wedding night.

20 Reasons to Avoid Premarital Sex by Cary Schmidt

Premarital (or extra-marital) sex is always a losing proposition! God is clear that His wonderful gift of physical intimacy is to reserved for the boundaries of marriage. Inside of those boundaries, the sexual relationship is a gift that blesses a couple and a family abundantly. Outside of that biblical commitment, the sexual relationship is always destructive, empty, and sinful. God’s word for this is “fornication”—1 Corinthians 6:18 “Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.”
In all of my counseling, I never meet people who are glad that they have committed fornication. After the fact, there is ALWAYS regret. Here’s a short list why fornication is always a really bad idea:
1. It breaks God’s laws and dishonors Him—search a concordance for the word “fornication.” We could stop here—it’s all we really need to know.
2. It presents huge physical risk—diseases and illness are rampant among those who engage in this lifestyle.
3. It presents huge emotional risk—a physical and emotional bond without a spiritual commitment is never a winning experience.
4. It presents huge spiritual risk—grieving the Holy Spirit and offending a holy God means we forfeit God’s best. We never win by dishonoring God.
5. It is awkward, guilt ridden, unfulfilling, and not representative of God’s original intent—hence a culture that continually seeks fulfilment with new partners and relationships.
6. It is disappointing at the physical, emotional, and spiritual levels—the only physical intimacy that exceeds expectations is that founded on long-term commitment and marital growth.
7. It creates a spiritual/emotional bond without commitment—this only breeds resentment, bitterness, and the feeling of being used. It says something like this, “I don’t love you enough to commit to you, but I love me enough to use you.”
8. It destroys trust—the best way to have trust in a marriage is to stay pure before you get married. Learning to be committed to Christ (in purity) is the best way to learn to be committed to a spouse.
9. It creates resentment and frustration—it was designed to happen within a committed marriage of selfless love. Outside of that, fornication just breaks the heart and wounds the soul.
10. It leaves you empty and searching for real love—physical intimacy doesn’t create a loving, committed relationship, it’s the fruit of one.
11. It devalues the future intimacy of your marriage—intimacy is “just the two of us.” Premarital relationships destroy that before it even happens.
12. It prevents the greatest intimacy in marriage—the purest and most fulfilling marital relationship is that which is forever untouched by previous relationships. (If you have failed morally, don’t lose hope. Claim God’s grace, and begin protecting your future marriage today by abstaining from further fornication.) Jesus doesn’t shame you, but He would say, “Go and sin no more.”
13. It sets a person on a path of unfulfilling sexual experiences—fornication is a downward spiral of perpetually unfulfilling relationships.
14. It attempts to shortcut God’s plan for marriage and family—it turns God’s great gift of family and love into a cheap thrill and self-centered pleasure quest.
15. It prevents you from having the most fulfilling sexual relationship—while a person is sleeping around, they are NOT preparing for the wonderful lifetime relationship that God intended.
16. It enlarges sexual desires and makes them insatiable—thinking with your hormones allows them to become an unruly taskmaster.
17. It puts the flesh and hormones in control of your life—you are more than a chemical reaction that seeks gratification. Don’t allow your life to be directed by physical desires. Submit those desires to the Holy Spirit, and let them be fulfilled in God’s time and in God’s way.
18. It creates children without strong homes—God intends this relationship to create a family with a foundation of commitment and lifetime love.
19. It feeds the abortion industry—illicit relationship creates unwanted children which creates “the abortion industry.”
20. It cannot be done safely—no matter what culture says—safe sex is one man, one woman, committed in marriage, for the rest of their lives.
If you have never committed fornication, God has a simple message for you—DON’T. (Eph. 5:3) If you are committing fornication, God also has a simple message for you—STOP. (Acts 15:29)
God is the giver of the wonderful gift of marriage. He is the Creator of life, love, marriage, and sex. Obeying His plan is always right and always blessed.
And a life of wonderful, married intimacy is one more thing…
WELL WORTH THE WAIT!

20 powodów, dla których trzeba unikać stosunków seksualnych przed małżeństwem Google translated
Przedmałżeńskie (lub pozamałżeńskie) stosunki seksualne zawsze stoją na przegranych pozycjach! Bóg wyraźnie daje do zrozumienia, że jego wspaniały dar bliskości fizycznej jest zastrzeżony wyłącznie dla małżeństwa. Wewnątrz granic ,stosunki seksualne jest darem, który błogosławi parę i rodzinę obficie . Poza tym biblijnego zobowiązania ,stosunki seksualne jest zawsze destrukcyjna , pusty i grzeszne. Słowo Boga jest to, " nierząd " 1 Koryntian 6:18 " Strzeżcie się rozpusty . Każdy grzechczłowieka jest na zewnątrz ciała ; ale ten, który czyniłby grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału . "
W całym moim doradztwa , nie spotykam ludzi, którzy są zadowoleni, że nie popełnili cudzołóstwa . Po fakcie , zawsze jest żal . Otokrótka lista , dlaczego cudzołóstwo zawsze jestnaprawdę zły pomysł :
1 . Łamie on prawa Boże i Go - szukaj hańbi konkordancji słowo " nierządu ". Możemy tu zatrzymać - to wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć .
2 . Przedstawia ogromne fizyczne choroby i na zagrożenie chorobą są szerzy wśród tych, którzy angażują się w ten styl życia .
3 . Przedstawia ogromne ryzyko -fizyczna i emocjonalna więź emocjonalna bez duchowego zaangażowania nie jestnagradzany doświadczenie .
4 . Przedstawia ogromne ryzyko - żałoby Ducha Świętego i obrażania świętego Boga duchowe oznacza, że ​​traci Boga najlepiej . Nigdy nie wygra dishonoring Boga .
5 . Jest to niewygodne , winy jeździł , unfulfilling , a nie przedstawiciel pierwotnego zamiaru stąd kultury Boga , który nieustannie szuka spełnienia z nowymi partnerami i relacji .
6 . Rozczarowuje na fizyczne, emocjonalne i duchowe poziomy - jedyny intymności fizycznej , która przekracza oczekiwania, jest to, że opiera się na długofalowe zaangażowanie i cywilnego wzrostu .
7 . Tworzy więź emocjonalną duchową / niezobowiązującego - tej niechęci tylko ras , goryczy i poczucia używane. To mówi coś takiego : " Nie kocham cię na tyle , aby zobowiązać się do Ciebie , ale kocham mnie wystarczająco, aby cię wykorzystać . "
8 . Niszczy zaufanie -najlepszy sposób, aby mieć zaufanie do małżeństwa jest pozostanie czysta zanim się ożenił . Uczenia się zobowiązana do Chrystusa ( w czystości ) jestnajlepszym sposobem , aby nauczyć się być zobowiązana do współmałżonka .
9 . Tworzy niezadowolenie i frustracja , został zaprojektowany , aby stać się w zaangażowanej małżeństwa bezinteresownej miłości . Poza tym, cudzołóstwo tylko łamie serca i ranyduszy .
10 . To pozostawia puste i poszukiwaniu prawdziwej miłości -fizycznej intymności nie tworzy miłości , popełnione w związku , to jestowoc jednego .
11 . To dewaluujeprzyszłość intymność swojego intymności małżeńskiej jest " tylkodwóch z nas . " Przedmałżeńskie stosunki zniszczyć , że zanim jeszcze stanie .
12 . Zapobieganajwiększą intymność w małżeństwie najczystszej i najbardziej satysfakcjonującego związku małżeńskiego jest to, co zawsze nietknięte przez poprzednich związków . (Jeśli nie udało się moralnie , nie traćcie nadziei . Zaktualizuj łaskę Bożą , i rozpocząć ochronę przyszłego małżeństwa dzisiaj przez powstrzymanie się od dalszych nierządu . ) Jezus nie wstyd wam , ale on powiedział: " Idź i nie grzesz więcej . "
13 . Wyznacza osoby na ścieżce unfulfilling seksualnych doświadczeń - nierządu jestspiralę wiecznie unfulfilling relacji.
14 . Próbuje skrót Boży plan dla małżeństwa i rodziny , okazuje wielki Boży dar rodziny i miłość do taniego emocji i egoistycznej przyjemności poszukiwań .
15 . To zapobiega koniecznościnajbardziej spełnienie seksualne relacje , podczas gdy osoba śpi wokół , nie są one przygotowanie do wspaniałej relacji życiu , że Bóg zamierzył .
16 . Powiększa pragnienia seksualne i sprawia, że ​​nienasycona myślenie ze swoimi hormonów pozwala im stać sięniesforny tyran .
17 . Stawia ciało i hormony kontrolę nad swoim życiem , jesteś bardziej niż reakcji chemicznej, która ma na gratyfikację . Nie wolno dopuścić do życia w reżyserii pragnień fizycznych . Prześlij te pragnienia do Ducha Świętego , i niech być spełnione w czasie Bożego w drodze Boga .
18 . Tworzy domów dzieci bez silnego Boga- zamierza tę współpracę , aby stworzyć rodzinę z fundacji zaangażowania i miłości życiu .
19 . Żywi relacje przemysł - nielegalny aborcja tworzy niechciane dzieci , które tworzy " przemysłu aborcyjnego ".
20 . To nie może być wykonywane w sposób bezpieczny , bez względu na to , co mówi kultura bezpieczny seks jest jeden mężczyzna , jedna kobieta , popełnione w małżeństwie , do końca ich życia .
Jeśli nigdy nie popełnił cudzołóstwo , Bóg ma proste przesłanie dla Ciebie -Nie . (Ef 5:03 ) W przypadku popełnienia cudzołóstwa , Bóg również ma proste przesłanie dla ciebie -STOP . (Dz 15:29 )
Bóg jestdawcą wspaniałego daru małżeństwa . On jest Stwórcą życia , miłości , małżeństwa i seksu . Posłuszeństwo Jego plan ma zawsze rację i zawsze błogosławiony .
I życie intymności małżeńskiej fantastycznie , jest jeszcze jedna rzecz ...
Warto było czekać !

Google translated
Добрачный (или внебрачные ) секс всегда проигрышной ! Бог ясно, что Его замечательный подарок физической близости является зарезервированным для границ брака . Внутри этих границ , сексуальные отношения это дар, который благословляет пару и семью с избытком. За пределами этой библейской приверженности , сексуальные отношения всегда разрушительными , пусто, и греховным . Божье слово для этого является " блуд " 1 Коринфянам 6:18 " Бегайте блуда . Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, но он делающий блуд грешит против собственного тела " .
Во всех моих консультаций , я никогда не встречал людей, которые рады тому, что они совершили блуд . После самом деле, всегда есть сожаление . Вот краткий список , почему блуд всегда действительно плохая идея :
1 . Он нарушает законы Божьи и бесчестит Его - поиск симфонии для слова " блуд ". Мы могли бы остановиться здесь - это все, что мы действительно должны знать .
2 . Она представляет огромные физические риск- заболевания и болезни свирепствуют среди тех , кто участвует в этой жизни.
3 . Она представляет огромный эмоциональный риск -физическое и эмоциональное облигаций без духовного обязательства никогда не выиграв опыт .
4 . Она представляет огромный духовный риск - скорбит Святого Духа и оскорблении святого Бога означает, что мы лишиться лучшее от Бога . Мы никогда не выиграть, бесчестит Бога .
5 . Это неудобно , вины ездил , невыполнения , а не представитель Бога первоначальной цели , отсюда культуре, которая постоянно ищет выполнение с новыми партнерами и отношений.
6 . Вызывает разочарование в физическом, эмоциональном и духовном уровнях - единственной физической близости , что превосходит все ожидания в том, что основывается на долгосрочных обязательств и семейного роста.
7 . Он создает духовную / эмоциональную связь без обязательств - этой только порождает чувство обиды , горечи и ощущение того, что используется . Это говорит что-то вроде этого : "Я не люблю тебя достаточно, чтобы совершить с вами , но я люблю меня достаточно, чтобы использовать вас . "
8 . Она разрушает доверие - лучший способ иметь доверие в браке , чтобы остаться чистым до свадьбы . Научиться быть привержены Христа ( в чистоте ) является лучшим способом , чтобы научиться быть привержены супруга.
9 . Это создает чувство обиды и разочарования - он был разработан , чтобы произойти в течение одного совершенного брака бескорыстной любви . За пределами этого , блуд просто разрывает сердце и раны души.
10 . Это оставляет вас пустым и поиск настоящая любовь - физическая близость не создать любящую , серьезные отношения , это плод одного .
11 . Это обесценивает будущее интимность вашего брака - интимности " только двое из нас . " Добрачные связи уничтожить то, прежде чем он даже происходит .
12 . Он предотвращает величайшим близость в браке - чистейшей и наиболее полноценной супружеских отношений является то, что навсегда нетронутым предыдущих браков . ( Если вы не смогли морально, не теряйте надежды . Претензия Божью благодать , и начать защищать свою будущую брак сегодня , воздерживаясь от дальнейших блуда . ) Иисус не стыдно тебе, но он не скажет : «Иди и больше не греши . "
13 . Он устанавливает человека на пути невыполнения сексуальный опыт - блуда является нисходящая спираль постоянно невыполненными отношений.
14 . Он пытается ярлык Божий план для брака и семьи - то получается Божье великий дар семьи и любви в дешевый острых ощущений и эгоцентричной удовольствия поисках.
15 . Это избавит вас от необходимостинаиболее выполнения сексуальные отношения - в ​​то время как человек спит вокруг, они не готовятся за прекрасную жизни отношений, которые Бог предназначил .
16 . Это увеличивает сексуальные желания и делает их ненасытной - мышление со своими гормонами позволяет им стать непослушными надсмотрщик .
17 . Это ставит плоть и гормоны в контроль над своей жизнью - вы более чем химической реакции , которая стремится удовлетворения. Не допускайте , чтобы ваша жизнь быть направлены физическими желаниями. Представьте эти желания к Святому Духу , и пусть они будут выполнены в срок Бога и на пути Бога .
18 . Создается детей без сильного домов - Бога намерен эти отношения , чтобы создать семью с основания приверженности и жизни любовь .
19 . Питается аборт отрасли незаконное отношения создает нежелательных детей , которые создает " аборт промышленности. "
20 . Это не может быть сделано безопасно - независимо от того, что такое культура говорит - безопасный секс один человек , одна женщина , совершенное в браке, для остальной части их жизни.
Если вы никогда не совершали блуд , у Бога есть простое сообщение для вас -не . (Еф. 5:03 ) Если вы совершаете прелюбодеяние , Бог также имеет простое сообщение для вы- STOP. (Деяния 15:29)
Бог есть податель замечательный подарок брака. Он есть Творец жизни, любви , брака и секса. Повинуясь Его план всегда прав и всегда благословил.
Ижизнь прекрасной, супружеской близости еще одна вещь ...
Хорошо стоит подождать !
World Virginity until Marriage Capital.  Be guided by Miss Love of Wroclaw, Poland.Fine Art Photography by Zbigniew Halat
World Virginity until Marriage Capital. Be guided by Miss Love of Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe


The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


WROCLAW, POLAND  WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura
Europako Kultura Hiriburu


 Wroclaw Silesian Capital

 Wroclaw close-ups

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

 
How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

silesian.eu Main Page


Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

DZIEWICZY WROCŁAW

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda

*Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ