virginology.org
Page 4 Page 5 Page 6

World Virgins until Marriage Home Page 5, Go to Page 1, 2, 3, 4, V, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Virginity until marriage is the best for you. Dziewictwo do ślubu jest najlepsze dla ciebie..

Maria (left) and Karolina both 19-year-olds, virgins until marriage backed by their profound  Roman Catholic faith. The College of Social and Media Culture in Torun, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat. Maria (po lewej) i Karolina, 19-latki, dziewice do małżeństwa wspierane przez swoją głęboką wiarę rzymskokatolicką.Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Postawiono mi pytanie: "Dlaczego chcę, mogę, potrafię ofiarować dziewictwo przyszłemu mężowi?". Odpowiedź jest prosta. Chcę żyć w czystości, a swoje dziewictwo ofiarować komuś wyjątkowemu, komuś kogo naprawdę kocham. Skąd u mnie takie zdanie? Pochodzę z katolickiej rodziny, z głęboko zakorzenionymi tradycjami chrześcijańskimi. Już od najmłodszych lat, moi rodzice wpajali mi i mojemu rodzeństwu wartości moralne.
Kobiety, które uprawiają seks przedmałżeński może i mają chwilową satysfakcję, ale jestem przekonana, że w jakimś stopniu ten grzech (tak jak każdy), zostawia ślad na ich psychice. Oczywiście to również dotyczy mężczyzn, jednak wydaje mi się, że płeć piękna ma z tym większy problem - jesteśmy bardziej wrażliwe. Dzięki temu, że zachowuję czystość cieszę się większym szacunkiem ze strony mężczyzn, a i sama mam do siebie szacunek.
Jestem wierzącą osobą i wiem, że szatan nas kusi. Seks przed ślubem jest jednym z najczęściej popełnianych grzechów. Szatan ma wielką przewagę, ponieważ w nakłanianiu nas do tego grzechu, pomagają mu celebryci, media oraz alkohol. Seks przedmałżeński jest teraz bardzo propagowany w reklamach, teledyskach, filmach. Ludzie, którzy to oglądają, są przekonani, że tak właśnie powinno być. Mało tego, dziewice są wyśmiewane i wytykane przez rówieśników, czują przez nich presję i czasami oddadzą się przypadkowej osobie, aby pokazać rówieśnikom, że ''nie jest ze mną przecież tak źle". Nie chcę nawet myśleć, co później ma ta młoda kobieta w głowie, jak wielkie będą jej problemy psychiczne za kilka lat.
Kończąc, chciałabym przywołać cytat mojego wielkiego autorytetu - Jana Pawła II : "Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie Waszą wierność; wierność Waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. (Asuncion, 18.05.1988r.)"
Maria, lat 19, studentka dziennikarstwa, 17.10.2015
I've been questioned: "Why do I want, I may, I am able to offer my virginity to future husband?". The answer is simple. I want to live chastity and offer my virginity to someone special, someone whom I really love. How did I make up my mind? I come from a Catholic family with deep-rooted Christian traditions. From an early age, my parents instilled moral valuesbin me and my siblings.
Women who have premarital sex may have a momentary satisfaction, but I am convinced that in some way this sin (like every other one), leaves a trace on their psyche. Of course, this also applies to men, but it seems to me that for the fair sex this problem is more serious - we are more sensitive. Thanks to the fact that I stay pure I enjoy being more respected by men, and I am high on self-respect.
I am a believer person and I know that Satan tempts us. Sex before marriage is one of the most committed sins. Satan has a great advantage because in urging us to this sin, is being assissted by celebrities, the media and alcohol. Premarital sex is now very much promoted in commercials, music videos, movies. People who are watching become convinced that this is the way it should be. Not only that: virgins are ridiculed and pointed the finger at by their peers, they feel their pressure and sometimes would give it up to a random person to show their peers that ''not so wrong with me yet."I do not want to even to think, what then is on this young woman's mind, how difficult will be her mental problems after  several years.
Finally, I would like to recall a quote of my great authority - Pope John Paul II: " ¡Sólo un corazón limpio puede amar plenamente a Dios! ¡Sólo un corazón limpio puede llevar plenamente a cabo la gran empresa de amor que es el matrimonio! ¡Sólo un corazón limpio puede servir plenamente a los demás! (...) ...no dejéis que destruyan vuestro futuro, ¡no os dejéis arrebatar la riqueza del amor! Asegurad vuestra fidelidad, la de vuestras futuras familias que formaréis en el amor de Cristo." Asunción, 18 de mayo de 1988.
Maria, age 19, journalism student, October 17, 2015

Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital, European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

The European civilization has been fueled by amazing grace beauty of bold female virgins like Greek mythical goddess Artemis, French heroine Roman Catholic saint Jeanne d'Arc, Polish freedom fighter against the German and Russian occupation Danuta Siedzikowna - Inka. Fine art photography by Zbigniew Halat
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 6The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe


The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


WROCLAW, POLAND  WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura
Europako Kultura Hiriburu


 Wroclaw Silesian Capital

 Wroclaw close-ups

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

 
How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

silesian.eu Main Page


Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

DZIEWICZY WROCŁAW

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda

*Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION