Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 3
Go to Page 5


virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime.
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.


Page 4, Go to Page
  1, 2, 3,   5, 6

The most distinctive feature of Polish culture is exceptional in the world respect towards girls and women. In Poland, little and teenage girls are granted  much deserved protection of their moral, psychological, and physical integrity. Poland's rates  of virginity until marriage belong to the world's highest, and rates of primary infertility belong to the world's lowest. In the recent past, both the German and Russian occupants, as well as the European Union's colonialists  attempted to destroy Poland by spoiling, abusing, and exploiting Polish girls and women. The wrongdoers failed. Poles are fiercely independent and stand up for their beliefs deeply rooted in our Slavic origins and the Roman Catholic Faith.

Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej kultury jest wyjątkowy w skali światowej szacunek wobec dziewcząt i kobiet. W Polsce małe i nastoletnie dziewczęta mają zapewnioną dobrze zasłużoną ochronę swojej moralnej, psychologicznej i fizycznej integralności. Na świecie to Polska ma wskaźniki zachowania dziewictwa do ślubu jedne z najwyższych, a wskaźniki
niepłodności pierwotnej - najniższe.  W niedawnej przeszłości, okupanci niemieccy  i rosyjscy, jak i kolonizatorzy z Unii Europejskiej próbowali zniszczyć Polskę przez psucie, nadużywanie i wykorzystywanie polskich dziewcząt i kobiet. Złoczyńcy ponieśli klęskę. Polacy zażarcie chronią swoją niezależność i stają w obronie swoich przekonań głęboko zakorzenionych w naszych słowiańskich początkach i rzymskokatolickiej wierze.

Marcelina, age 17, Polish teen beauty queen of the world. Poland and her national treasures. Fine art photography by Zbigniew Halat. Marcelina, lat 17, polska nastolatka królowa piękności świata. Polska i jej skarby narodowe.
Marcelina, age 17, Polish teen beauty queen of the world. Poland and her national treasures. Fine art photography by Zbigniew Halat. Marcelina, lat 17, polska nastolatka królowa piękności świata. Polska i jej skarby narodowe.

For millennia, and across many cultures artists depicted women as the embodiment of beauty. Particularly, late adolescent girls and young women preoccupied European artists as early as in The Stone Age. Two most famous examples were excavated in Silesia, Poland.: (1) The virgin Venus of  Silesia, neolithic, 4,000  years BC, clay, excavated in Raciborz, August 5, 2013 by Marek Aniola Suggestive of possible neolithic cult of virginity in late adolescent females inhabiting what is now Polish Silesia (see here).  (2) Slezan Virgin with Fish, Slezan Venus of Silesia, probably 4th - 3th century BC, ca 2.5 m, 8 feet tall, almost breastless in spite of being of mature shape, carrying  a huge fish, which definitely is a primordial symbol of fertility (and purity) (see here)
.
Przez tysiąclecia, artyści wielu kultur przedstawiali kobiety jako uosobienie piękna. Szczególnie dziewczęta w późniejszej fazie dorastania i młode kobiety zajmowały uwagę artystów europejskich już w epoce kamiennej. Dwa najbardziej znane przykłady zostały odkopane w Polsce na Śląsku: (1) Venus Śląska z neolitu, 4000 lat przed n. Ch., gliniana figurka wydobyta w Raciborzu w 2013, sugerującą możliwy neolityczny kult dziewictwa dziewcząt w późniejszej fazie dorastania, zamieszkujących obszary, które są teraz Polskim Śląskiem (
patrz tutaj). (2) Ślężańska Dziewica (Panna) z Rybą, Ślężańska Wenus Śląska, prawdopodobnie z IV - III wieku przed n. Ch., ok. 2,5 m (8 stóp) wysokości, prawie bez piersi pomimo dojrzałych kształtów, niosąca wielką rybę, która na pewno jest pierwotnym symbolem płodności (i czystości) (patrz tutaj).

 VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.


Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.